1884-1885 г.

Откриване на училището. Първи учител-Панайот Николов Зехирев от с. Ичера-Котелско. Първоначално е свързано с черквата , по-късно се построява училище с 2 учебни стаи и малка канцелария. Сградата се използва до 1929 г.

1929 г.

Започва строеж на нова училищна сграда с 3 учебни стаи ,малка учителска стая и стая за главния учител (директор). Училището е начално с по два слети класа. Впоследствие се откриват прогимназиални класове- първоначално –V клас , по-късно – VІ клас. Просъществува няколко години като непълно основно. Директор е Христо Шехтов от гр. Ямбол.

1939-1970 г.

Училището се развива в пълно основно с по две слети паралелки в начален курс и три самостоятелни паралелки в прогимназиален курс-по една за V , VІ и VІІ клас. Директор е местният начален учител- Марин Тенев Маринов.
Сградата се разширява- пристроява се нова част на изток от съществуващата.

1941 г.

Училището се сдобива с още две учебни стаи и стая за помагала, а мазето се приспособява за театрален салон. Дворът на училището се оформя , терасира и разширява.

194…- 194… г.

Училището е сборна прогимназия с ученици от 7 села : Тополица, Черноград , Карагеоргиево , Поляново , Раклиново , Зимен и Глумча.
Обявено е за средищно. С нарастване броя на учениците през годините, една учебна стая се превръща в общежитие , а по-късно в такова се приспособява постройка от съвета. Със средства, отпуснати от отдел „ Народна просвета” , е построен втори етаж над фурната на ТКЗС, предназначен за училищно общежитие.

1953-1954 г.

Околийският отдел „Народна просвета” обявява училището за образцово учебно-възпитателно заведение.

1958- 1959 г.

В селото се преселват голям брой българо-мохамедани и турско население – настъпва промяна в състава на учениците.

1962-1963 г.

Открива се интернат за 60 деца-роми , който просъществува 4 години. Разкрита е и постоянна детска градина.
Броят на учениците нараства до 250 – 300 и се налага построяване на втори етаж на училищната сграда ,а първият се преустройства.Основната сграда разполага с 11 учебни стаи , дирекция , пионерска стая ,библиотека , 2 стаи за помагала , голям хол и коридори.

1963- 1964 г.

Изградени са географска площадка и точен ветропоказател по идея на учителя по география Иван Славов Топалов.
Направено е вътрешно водоснабдяване с чешма , прекарани са телефон, инсталация за вътрешно училищна радиоуредба.
Училището се сдобива с работилница по типов проект с 2 стаи-кабинет и машинно отделение.
Училищният двор се благоустроява-направени са вадички за вода ,басейнче(водно огледало); югоизточната му част се урежда в овощна и цветна градина, северната част е озеленена и в нея са положени бордюри.

1967-1968 г.

Открито е общежитие за трудно възпитаеми деца с престъпни наклонности, обучаващи се в училището.
МТБ се подобрява-построена е каменна ограда , изградени са плочни алеи ,спортна площадка, стадион в съседство на училищния двор, южно от него –овощна градина с 2 дка опитен участък , а в югоизточния й ъгъл-горичка от канадски тополи.
(Училищният двор се разширява –обхваща площ от 10.300 дка. Благоустроен е и е озеленен като парк.)

1970-1971 г.

За заслуги в областта на образователното дело директорът на училището Марин Тенев е удостоен със званието „Заслужил учител”.

1973-1974 г.

По предложение на Районния инспектор за Народна просвета-Чанко Желев- училището преминава на целодневна организация на обучение. Първоначално начален курс(1975) , две години по-късно и среден курс(1977).
Засилват се интеграционните връзки с производствените предприятия на село.
Обогатява се материалната база-стая за отдих на децата , ученически стол , асфалтирана спортна площадка , кабинети по физика ,химия и биология.
Отбелязани са достойни успехи във всички общински прояви в юбилейната за училището година.

1991-1992 г.

Временно изпълняващ длъжността директор е Тодор Тодоров от гр. Айтос.

1992-1993 г.

От 1.03 1993 г за директор на училището е назначена Тодорка Георгиева Русинова , начален учител в училището.
За първи път четвъртокласниците получават свидетелство за завършена начална степен.
Извършено е частично припокриване на покрива и изливане на бетонна плоча в две класни стаи.

1993- 1994 г.

Училището се включва в Проекта за енергийна ефективност на Програмата Фар и в Европейската мрежа от училища , утвърждаващи здраве.
Разработва се перспективен план за организирането на юбилейната 110-та годишнина.

1994-1995 г.

Преминава под знака на 110-годишния юбилей. Събитието е отразено в местната преса.
Извършено е цялостно боядисване на училището и външната сграда. На спортната площадка е изградена алея-плочник. Организирана е акция „Зелен пояс” , в резултат на която са засадени 110 дървета от 6 различни вида и 40 храсти , дарение от Горско стопанство-Айтос.
От дарителска акция е събрана сума в размер на 28700 лв. и са получени 2 баскетболни коша от „Вагонно-ремонтен завод”.
Разработена е перспективна програма за тригодишен срок по програмата „Здраве”.

1995-1996 г.

Избрано е 11-членно училищно настоятелство като партньор по проблемите, свързани с възпитанието и образованието на учениците, с председател Емилия Генчева.
С цел предстоящата атестация на директора е извършена проверка на УВР от РИО на МОН, която дава много висока обща оценка за училището като цяло.

1996-1997 г.

Чества се първият патронен празник на училището.
По повод празника на гр. Айтос е заснет и излъчен по БНТ обзорен филм, в който е включен специален репортаж за училището.
Първо място на „Славееви нощи” на фолклорна група-ученици до 14 годишна възраст , сформирана към училището и читалището , с р-л Елза Милякова.
Организирано е първото по рода си 10-дневно „зелено училище” в НДК-с. Равда.

1997-1998 г.

От 1.01. 98 г. училището придобива икономическа самостоятелност по Наредба №6,прилагана за пръв път в община Айтос- има своя банкова сметка и право да набира и изразходва по определен ред собствени приходи.
Учениците от VІІ клас са включени в Националната проверка по БЕЛ.
Организирано е второ по рода си едноседмично „зелено училище” в НДК-с. Равда.
За втори пореден път фолклорната група при училището и читалището печели първа награда на „Славееви нощи”.
На прием на заслужили дейци на образованието при президента Петър Стоянов по случай 24 май като член на представителната група от бургаски регион участва и директорът на училището -Тодорка Георгиева Русинова .

1998-1999 г.

Обновяване на МТБ- подмяна на дограмата, основен ремонт на покривната конструкция, поставяне на решетки и остъкляване на училището, изграждане на воден ефект и изработване на стенописи в стаите на начален курс и в коридорите.

1999 – 2000 г.

Училището кандидатства за стипендия пред фондация „Католически служби за помощ – CRS, представител на Католическата конференция на САЩ в България. Кандидатурата е одобрена.
Организирани са среща с представител на фондацията и първия по рода си семинар „Партньорство между родители и училището” с участието на УН и педагогическият колектив.
Проведена е официална родитело-учителска среща с участието на представител на CRS, на която са представени идеи за подобряване на училището. Като приоритетна се издига идеята за изграждане на съвременна отоплителна инсталация.
Предоставена е от организацията стипендия в размер на 6000 долара. Директорът и УН разработват и защитават успешно пред организацията проект „Заедно за нашите деца” , във връзка с който се изготвят и родителски календари. Началото на проекта е поставено с благотворителен концерт”Фолклорна дъга”.
Рени Николова (VІІ) клас печели за втори път първо място на общински рецитал „И мойте песни все ще се четат” , посветен на 150 –годишнината от рождението на И. Вазов.
Мануела Здравкова получава награда за млад талант с авторско стихотворение за поета.

2000-2001 г.

Училището има нова придобивка- съвременна отоплителна инсталация, реализирана чрез проекта „Заедно за нашите деца”.
Разработен е проект за изграждане на компютърен кабинет- „ В света на компютрите”. Със спечелената втора стипендия в размер на 2000 долара са закупени 4 компютърни системи и принтер. Кабинетът е оборудван с мебели и алармена инсталация.
Участие в конкурс на тема „Общуване и толерантност между културите” с проект „Корени”, обхващащ краеведческа и събирателна дейност, приложни изкуства и обособяване на кът ,съчетаващ в едно автентичността на три култури. За целта част от сградата на училището е преустроена в кът, обединяващ символиката на трите етноса.

2001-2002 г.

Със съдействието на CRS и УН по програмата на фондация „Родителско участие в образованието” двата проекта – „Корени- общуване и толерантност между културите” и минипроектът „ В света на компютрите”, са реализирани.

2002-2003 г.

Във връзка с промяна в нормативната база и вследствие на демографски срив , за първи път в училището са сформирани слети класове-ІІ и ІV и V и VІ клас.
Високи спортни резултати на футболния турнир”Данониада” на общинско ниво за деца до 12 г.
Призови места на общинския конкурс рецитал, посветен на Освобождението на България за изпълнение на литературна творба-Радостин Бочуков от V клас , и за написване на есе- Мануела Здравкова от VІ клас.

2003-2004 г.

Първо място в Общинския спортен футболен турнир за деца до 12 г.
Със съдействието на УН и с подкрепата на родителите е осигурена охрана на училището.

2004-2005 г.

Чества се 120-годишнината от основаването на училището.
Поета е инициатива за прекарване на постоянно течаща вода в санитарните възли .
Извършена е оценка на УН от КСП и АРА, резултатите от която показват ,че то попада в списъка на 10-те най-добри настоятелства от мрежата на КСП и АРА.
Участие на членове от колектива в организираните от фондация „Партньори България” обучителни семинари.

2005-2006 г.

Училището участва в реализирането на проекти и етапи от проекти : „Етнопалитра”, „Медиация и разрешаване на конфликти” и др.
По проект „Етнопалитра е организиран празникът Гергьовден- Хадерелез- възстановка и съпоставка на обичаите на християни и мюсюлмани.
Участие на екипът на проекта „Етнопалитра”в официална церемония за връчване на сертификати на организациите от общ. Айтос, спечелили финанси по проекти на програмата „Междуетническо взаимодействие”.
Създадената по проект „Етнопалитра” фолклорна група „Искрици” печели първо място на прегледа на любителското художествено творчество, организиран от Министерството на отбраната чрез Военните клубове. Участие и награди на групата и в други изяви на общинско и областно ниво.
Подобрява се учебнотехническата и материалната база – изграден е нов комин за котелната инсталация , закупени са 2 косачки и храсторез , касетофон с МР3 и озвучителна уредба.

2006-2007 г.

Провежда се първо по рода си външно оценяване на четвъртокласниците.
Седмокласникът Велин Генчев печели първо място в общинската олимпиада по химия и участие в регионалната. Достойно представяне на Велин Генчев и Джемил Айнур на организираното за първи път Национално състезание по БЕЛ.
Трето място в Общинския футболен турнир „Данониада”.
Презентацията на училището, подготвена от директора за участие в Общинска конференция по програмата „Училището-желана територия на учениците” , е една от класираните за участие в Областната конференция.

2007- 2008 г.

Училището печели два проекта : „Ритуализация на училищния живот” и проект към Дирекция Структурни фондове и международни образователни програми по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси.
От началото на годината е въведена училищна униформа за всички ученици- ежедневна( тениска с къс и с дълъг ръкав) и официална,включваща- бяла риза , черен панталон или пола и елек, всички с емблема на училището.
Група „Искрици” печели бронз на международния конкурс „Орфеево изворче” в гр. Стара Загора, І-во място във фолклорното надпяване „
„ в гр. Котел , ІІ-ро място на конкурса „Славееви нощи”.
Танцовият състав към училището с ръководител Милка Рускова е възнаграден с достойно спечеленото ІІ-ро място на Общинския конкурс „От Великден до Гергьовден” в категория танцови състави.
Училищният отбор по футбол спечели ІІ-ро място в Общинския турнир по футзал.
За втора поредна година училището се класира за Областния кръг на конференцията-„Училището –желана територия за учениците”с презентацията………………………
По силата на взетото на Общинския съвет решение за оптимизация на училищната мрежа, училището е обявено за средищно за децата от селата Черноград и Раклиново.През месец юни започва процедура за приемане на училището в с. Черноград.

2008-2009 г.

Училището става средищно и в него се обучават деца от три съседни села-Тополица, Черноград и Раклиново.
Изпълнена е втора фаза на проекта „Ритуализация на училищния живот”, в резултат на която бе обновена училищната униформа.
Разработен е проект за училищно знаме, изработено от фирма „Арм”-Д. Крайчев.
Училището кандидатства с два проекта по Националната програма „Ритуализация на училищния живот” и получи финансиране за отбелязване на училищни празници по проекта”Юбилейни лъчи” на стойност 1400 лв.
Изпълнява се проект на Структурни фондове, в рамките на който са организирани 3 лагера-пленера за децата от различни извънкласни дейности.
Училището кандидатства по 4 програми към ЦОИДУЕМ, в три от които има класирани проекти.
Кандидатура на училището по програма към Корпуса на мира за включване в програма „Образование”и одобряване за съвместна работа.За 2-годишен период в него ще работи доброволец от Корпуса на мира-Луис Хофман.която от началото на септември 2009 г. е и учител по английски език съвместно с Т. Стойкова.
Участие на група „Искрици” в традиционните общински Коледни празници.Спечелено второ място в конкурса за Коледно надпяване и възстановка на коледните обичаи.
Второ място-обредни групи, начален етап за участие в Коледно надпяване ,Айтос,2008 г.
Фолклорна група „Искрици” с ръководител Величко Апостолов взе участие и в:

  • Пролетен празник”От Цветница до Гергьовден”
  • Голямото Великденско надиграване ”Играй с мен на хорото”, през м.април.(за втори пореден път). В надиграването училището участва с два отбора в двете възрастови групи, спечелено бе второ място от отбора в начален етап.
  • Фолклорни празници „Славееви нощи”
  • Международният фестивал на изкуствата”Радост на брега” през м.юни. Спечелена поощрителна награда и вимпел на РИО на МОН-гр. Бургас

Добро представяне на ученици на олимпиади по БЕЛ, математика, химия. Петокласничката Валентина Хайдарова и осмокласничката Емилия Алдинова спечелиха І-во място в общинския кръг на олимпиада по БЕЛ и право за участие на областен кръг, резултатите от който също са достойни.
Мехмед Неждет (VІІ кл.) спечели ІІ –ро място в турнира по лека атлетика през м.октомври .
Училищният отбор по футбол спечели І-во място и купата на Общината в Общинския турнир по футзал.
За втора година английската фондация „Реална помощ” организира през ваканцията ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ за децата от ОУ „СВЕТЛИНА” с. Тополица. Тази година за летния отдих на учениците освен учителите за извънкласни дейности се грижат и представителите на „Реална помощ” Лия Смит и Ребека Маха.Разработената програма включва занимания по музика, танци, рисуване и апликиране, спортни игри – бейзбол, тенис на маса и разбира се футбол. Редом с тези дейности децата упражняват и своите умения по английски език. „Реална помощ” осигурява всички необходими материали и обезпечава лятното училище.