УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ
чл. 49. /1/ Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда
/2/ Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.
чл. 50. /1/Учителските длъжности се заемат от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” или професионален бакалавър
/2/ Длъжността „възпитател” се заема от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
/3/ Директорът на училището в рамките на делегираният бюджет, в съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.
чл. 51. Длъжностите по чл. 50 не могат да се заемат от лица, които:
1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
2. са лишени от право да упражняват професията си;
3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
чл. 52. /1/ Родителската общност, административните служители в училище, учениците изразяват почит и уважение към учителите.
/2/ Родителската общност оказва помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна, възпитателна и образователна дейност.
/3/ Учители постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.
чл. 53. Учителят има право :
1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес като активно използва интерактивни форми, методи на преподаване, възможностите на ИКТ;
2. да участва в класирането на проекти на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.
3. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
4. да дава мнение и да прави предложение за развитие на училището;
5. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището или от РИО на МОМН;
6. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
7. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
чл. 54. Учителят има следните задължения:
1. да изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
2. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
3. да участва задължително в заседанията на Педагогическия съвет и изпълнява неговите решенията , както и препоръките на контролните органи осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
4. да опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;
5. да участва един ден седмично / по график / в системата за дежурство на училището и носи отговорност за реда, дисциплината и опазването на материалната база в определения му район;
6. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
7. да идва в училище не по-късно от 10 минути преди първия учебен час;
8. да влиза в съответното учебно помещение не по-късно от една минута след “биенето на втория звънец”;
9. да проверява, оценява системно и обективно знанията на ученика , спазва изготвените и одобрени от директора графици за контролни и класни работи и нанася своевременно оценките в ученическите книжки:
– оценките от текущи изпитвания се нанасят в деня на изпитването;
– оценките от контролните и класните работи се нанасят до една седмица след провеждането им;
10. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите , потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решение. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време;
11. да работи по годишен тематичен план заверен от директора. При необходимост и целесъобразност преструктурира учебното съдържание. Направените промени се отразяват в годишния тематичен план и се заверяват от директора;
12. след приключване на учебните занятия за деня да вписва методическите единици в материалната книга;
13. да дава консултации по определения от ръководството график;
14. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
15. да следи за опазването на училищното имущество и хигиената в часовете си. Да съдейства на класните ръководители за откриване на учениците, нанесли щети;
16. при последен час за деня провежда с учениците „петминутка” по БДП и напуска последен учебния кабинет.
17. след последният учебен час, учителите от начален етап изпращат превеждат учениците през кръстовището.
18. да не предоставя дневници на ученици по какъвто и да е повод;
19. да не прави промени в седмичното разписание ;
20. да не слива часовете без разрешение на ръководството. При необходимост осигурява безшумното излизане на учениците от класната стая;
21. да не ползва мобилен телефон по време на час
22. да не пуши в учебното заведение и пред ученици;
23. да се явява на работа в нетрезво състояние в училището или извън него – при провеждане на мероприятия и дейности в които участват деца или ученици;
24. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
25. да се явява на работа с облекло и във вид които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави:
за мъже – дълъг панталон, риза, сако, пуловер, обувки; бадж със снимка и длъжността;
за жени – пола или рокля /минимална дължина до коляното/, дълъг панталон, сако, блуза, пуловер; дискретен грим и бижута; обувки; бадж със снимка и длъжността;
чл. 55. /1/ Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
/2/ Учителят няма право да:
1. да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;
2. извършва образователни услуги на учениците за подготовка за различни видове изпити, ако участва при изготвянето на темите или задачите, както и при оценяването;
чл. 56. /1/ Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
/2/ Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите образователни изисквания.
/3/ Училището не разрешава родителска намеса в пряката учебна работа.