УЧЕНИЦИ

чл. 57. /1/ Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
/2/ Учениците от всяка паралелка избират КУС, който организира дейности за развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаването и към общоучилищният живот;
чл. 58. /1/ Ученикът има право да:
1. да избира училището, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

/2/ Ученикът няма право да :
1. отсъства от учебни занятия без извинителни причини;
2. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява алкохол и наркотични средства;
3. рекетира други ученици;
4. да участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;
5. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
6. създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
7. да обижда и изрича неприлични думи и псувни по отношение на учителите и съучениците си;
8. да се държи арогантно и непристойно;
чл. 59. Ученикът е длъжен :
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;
3. да се явява в училище с униформено облекло:
4. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
5. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
6. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
7. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
8. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
9. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
10. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
11. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
12. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
13. изпълнява учебните си задължения;
14. идва в училище 15 минути преди започване на първия учебен час и в приличен външен вид/училищна униформа;
15. да се прибира в класната стая след биене на първия звънец;
16. да посреща влизането на учител в клас със ставане на крака;
17. да се движи само вдясно и да не бяга в коридорите и класните стаи; да не сяда и не се навежда през прозорците;
18. да спазва указанията на дежурните ученици и учители, хвърля отпадъците само на определените места;
19. да не поврежда: чинове, маси, столове, шкафове, прозорци, врати, стени, учебни дъски, нагледни средства, ел. ключове и контакти и не плюе в училище;
20. да участва в утвърдената за класа система на дежурство;
21. да не кара велосипеди, мотопеди и скайтове в училищния двор по време на учебни занятия;
22. да пази личните си вещи и да не ги оставя без надзор. Училището не носи отговорност за изгубени вещи;
24. да не се блъска и прережда в залата за хранене;
чл. 60. /1/ Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;
2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.
/2/ медицинска бележка по ал.1, се заверява от родител, преди представянето й на класния ръководител
/3/ Със заповед директора определя как учениците освободени от изучаването на учебния предмет “физическо възпитание и спорт” ще уплътняват времето определено за този час.
чл. 61. /1/ Отсъствия на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.
/2/ Закъснение до 15 минути за първия учебен час се регистрира като 1/3 неизвинено отсъствие, а над 15 минути като 1 неизвинено отсъствие.
/3/ Закъснение за втори и всеки следващ час се регистрира като 1 неизвинено отсъствие.
/4/ Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.
чл. 62. /1/За ученик, обучаван в дневна форма чиито отсъствия (извинени и неизвинени ) са повече от 30% от учебните часове предвидени с училищния учебен план по съответен учебен предмет завършва учебния срок и / или учебната година по условия и ред определени със заповед на директора на училището по предложение на педагогическия съвет
/2/ В случаите по ал.1 ученикът повтаря класа когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.
/3/ Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със СОП не се отразява на формирането на срочна оценка. чл. 63. /1/За допуснатите отсъствия по чл.61 и чл. 62 класния ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.
/2/ За допуснати пет неизвинени отсъствия от занимания в ПИГ възпитателя своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.
/3/ За допуснати 5 неизвинени отсъствия от ученик за един месец класния ръководител в края на месеца уведомява писмено директора;
чл. 63. /1/ За неизпълнение на задълженията си определени с правилника за приложение на Закона за народната просвета и с този правилник ученикът се наказва с:
1. забележка при:
– подсказване и преписване на домашна работа
– не представяне на ученическата книжка
– неспазване на реда в класната стая, коридорите, залата за хранене;
– трикратно неявяване в спортно облекло в часовете по ФВС, както и без материали в часовете по Изобразително изкуство и Труд и техника.
– внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители;
– системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
– регистрирани над 3 забележки в дневника, относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
– поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време – боядисване на ограда, решетки на прозорци и барака; почистване на спортните площадки; почистване на учебните маси и столове; дежурство в училищните коридори, грижа за цветята в училище, варосване на дръвчета
3. предупреждение за преместване в друго училище при:
– прояви на насилие: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация и др.п.;
– системно нарушаване на дисциплината /регистрирани над 6 забележки в дневника на паралелката/;
– употреба на алкохол и наркотици;
– кражба , унищожаване или повреждане на училищно или чуждо имущество;
– организиране и провеждане на хазартни игри;
– преписвне и подсказване при контролни, класни работи, изпити и др.
– подправяне на оценки или на документ;
– внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители;
– системни безпричинни отсъствия от общоучилищни мероприятия;
– тютюнопушене в сградата и двора на училището
– поведение с което накърнява авторитета и достойнството на учител или служител;

4. преместване в друго училище до края на учебната година при;
– при особено тежки прояви на агресия и насилие;
– при унищожаване на официална училищна документация и имущество;

/2/ когато ученика се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класния ръководител уведомява родителя;
/3/ когато ученика пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителя може да го отстрани до края на учебния час;
/4/ при тежки и системни нарушения на задълженията определени в този правилник освен наказанията по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
/5/ освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности с оглед недопускане нарушение и отпадане от училище;
/6/ за едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
/7/ мерките по ал. 4 и ал.5 се прилагат заедно с наказанията по ал.1.
чл. 63. /1/ Наказанията и мерките са срочни
/2/ срока на наказанието по чл. 62, ал. 1, т.1 и т.4 е до края на учебната година, а по чл.62, ал1, т.2 и т.3 се определя в заповедта за налагането му.
/3/ Наказанието по чл.62, ал.1 т.4 влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на втори учебен срок .
чл. 64. /1/ Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.
/2/ Наказанията по чл. 62, ал. 1, т. 4 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.
/3/ Наказанията по чл. 62, ал. 1 се налагат и за допуснати неизвинени, както следва:
– при 5 неизвинени отсъствия – забележка;
– при 10 неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище;
– при повече от 15 отсъствия – преместване в друго училище до края на учебната година.
/4/ Мярката по чл. 62, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.
/5/ Срокът на мярката по чл. 62, ал. 4 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
/6/ Видът и срокът на мерките по чл. 62, ал. 5 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.
чл. 65. /1/ Наказанието по чл. 62, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 62, ал. 1, т. 2 – 4 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
/2/ Мярката по чл. 62, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 62, ал. 4 и 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
чл. 66. /1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
/2/ За всяко производство за налагане на наказание по чл. 62, ал. 1 и на мярката по чл. 62, ал. 4 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.
/3/ Преди налагане на наказанията по чл. 62, ал. 1 и на мярката по чл. 62, ал. 4 директорът – за наказанието по чл. 62, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
/4/ Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
/5/ При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.
/6/ За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
/7/ Преди налагане на наказанията по чл. 62, ал. 1, т. 2 – 4 и на мярката по чл. 62, ал. 4 задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане“ може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.
/8/ Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 62, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.
чл. 67. /1/ В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.
/2/ Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието.
чл. 68. /1/ Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.
/2/ Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка и в характеристиката на ученика.
/3/ Наложеното наказание по чл. 62, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.
чл. 69. /1/ При налагане на мярката по чл. 62, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
/2/ При налагане на мярката по чл. 62, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.
/3/ Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 62, ал. 1, т. 4, продължаваобучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.
/4/ При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 62, ал. 4.
чл. 70. /1/ Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
/2/ По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 62, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
/3/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.
чл.71. /1/ Повредите на училищното имущество се регистрират в книгата за повреди от техническия изпълнител или домакина на училищетопо сигнал на учители, ученици или помощен персонал.
/2/ При повреждане на училищно имущество или лична собственост на останалите ученици, класният ръководител незабавно уведомява родителите или настойниците, които възстановяват повредите със собствени средства.
/3/ При три нарушения по ал. 2 за един ученик, класния ръководител предлага ученика за наказание, отговарящо на тежеста на извършените нарушения.
чл. 72. /1/ Училищното ръководство присъжда материални и морални награди на учениците постигнали отлични постижения на национални и общински конкурси, състезания и олимпиади, съобразени с възможностите на училището
/2/ Педагогическият съвет присъжда награда „Светлина”- ученик на годината и грамота – за цялостен принос в училищният живот и за постигнати отлични резултати в учебния процес.”