УЧЕБНО ВРЕМЕ
чл. 26. /1/ Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
/2/ През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна ваканция. Учениците в първи клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
/3/ Продължителността на ваканциите с изключение на лятната както и дните за отдих на учениците от първи клас и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
/4/ Учебни дни могат да се определят за неучебни и обратно само със заповед на министъра или на кмета на общината.
чл. 27. /1/ Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.
/2/ Учебните занятия са с продължителност:
І-ви клас – 31 учебни седмици
ІІ – ІV клас – 32 учебни седмици
V – VІІІ клас – 34 учебни седмици
/3/ Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
/4/ Продължителността на учебната седмица е 5 дни.
чл. 28. /1/ Броят на учебните часове – задължителна подготовка, за една учебна седмица не може да бъде повече от:
– 22 учебни часа – в І и ІІ клас
– 25 учебни часа – в ІІІ и ІV клас
– 30 учебни часа – в V – VІІІ клас
/2/ Часът на класа и допълнителният час по „Физкултура и спорт” се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.
чл. 29. /1/ Организацията на учебния ден в:
– начален етап и прогимназиален етап е целодневна ;
/2/ Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на Наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
чл. 30. /1/ Продължителността на учебния час е:
– 35 минути – І – ІІ клас
– 40 минути – ІІІ – VІІІ клас
/2/ Почивките между учебните часове са с продължителност не по- малко от 10 и не повече от 20 минути /голямо междучасие/.
/3/ Учениците от І клас се обучават само предобед.