І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗПОРЕДБИ

чл. 1. Настоящият правилник се разработва и прилага съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
чл. 2. Правилникът за дейността на училището има за цел да осигури: условия за правилна организация на работата в училището; укрепване на учебната и трудовата дисциплина; пълно и рационално използване на работното време; подобряване на резултатите от учебно-възпитателната работа.
чл. 3. Правилникът е задължителен за директора, помощник-директорите, учителите, учениците, служителите и работниците в ОУ „Светлина”
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП

Раздел А

чл. 4. /1/Училище “Светлина” – с.Тополица е общинско и основно /2/ Училището се финансира от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. В него могат да се обучават и ученици от други общини.
чл. 5. /1/ Училището има:
официален адрес: село Тополица, община Айтос, област Бургас

символи: знаме, емблема, училищна униформа / за всички ученици от І – VІІ клас/, собствен кръгъл печат
/2/ Училището има право да :
1. притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него;
2. предоставя собственото си имущество под наем, ако това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и ако са спазени санитарно-хигиенните изисквания;
3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;
4. определя вътрешната си организация;
5. избира начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;
6. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
7. издава документ за завършен клас, степен на образование– основно ;
8. сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина без да нарушава държавните интереси;
9. патентова и продава продукти от своята дейност.

/3/ Училището носи отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им;
2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;
4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес;

/4/ Като юридическо лице училището се представлява от директор чиито права и задължения се уреждат с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

чл. 6. Училището е образователно – възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява завършването на основно образование.
чл. 7. /1/ Основното образование се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален
/2/ Началния етап е от І до ІV клас включително
/3/ Прогимназиалния етап е от V до VІІІ клас включително
чл. 8. /1/ В І-ви клас постъпват деца на 7 години навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І-ви клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
/2/ Децата постъпват в І-ви клас на училището по молба на родителите или настойниците им и представено удостоверение за завършена подготвителна група и акт за раждане.
/3/ Училището се избира от родителите или настойниците. Директорът със заповед урежда реда, по който се приемат учениците в І клас.

чл. 9. /1/ В училището се обучават интегрирано деца със специални образователни потребности след насочването им от Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН
/2/ Със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател – учител в паралелката и членове: педагогически съветниик, ресурсен учител, учител специален педагог, учители. В работата на екипа участват родителите или настойниците.
/3/ Екипът по ал. 2 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката на развитие на децата със СОП и изработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището.
чл. 10. /1/ Учениците от І до ІV клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година.
/2/ Учениците от V до VІІІ клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок.
/3/ Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището след подадена молба от родителите на ученика, в която се посочват причините за преместването и училището в което ученика ще продължи обучението си.
/4/ След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
чл. 11. /1/ На учениците, завършили първи клас, училището издава удостоверение за завършен първи клас.
/2/ Завършването на втори и трети клас се удостоверява с ученическа книжка.
/3/ На учениците, завършили четвърти клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
/4/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание за начален етап на основна образователна степен по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен ІV клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

чл. 12. /1/ Учениците завършили начален етап на основно образование продължават в V-ти клас.
/2/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание по обективни причини продължават обучението си в пети клас.
чл. 13. /1/ Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.
/2/ На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VІ,VІІ или от VІІІ клас в спортни училища, от VІІ или VІІІ клас в професионални училища и гимназии; на ученици със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми; удостоверение се издава и по желание на ученика.
чл. 14. /1/На учениците завършили VІІІ клас, училището издава свидетелство за основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.
/2/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили VІІІ клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание за основно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен VІІІ клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
чл. 15. /1/ Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование се издава от директора на училището.
/2/ Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.
/3/ Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
/4/ Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.