чл. 25. /1/ В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.
/2/ Класният ръководител се задължава:
1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
4. Да запознае учениците от паралелката и техните родители с училищният учебен план , настоящият правилник и приемното време на преподавателите в паралелката;
5. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
6. Да организира и провежда родителски срещи. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците , включително с участие на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;
7. Периодично да организира индивидуални срещи с ученици от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
8. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
9. Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
10. Осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с учениците от паралелката;
11. Да изготви и съгласува с директора на училището план за работа с класа за съответната учебна година;
12. Да информира медицинското лице, ръководството на училището за здравното и социалното състояние на учениците от класа, както и за допуснатите от тях нарушения;
13. Да информира по установения ред родителите за допуснатите отсъствия /извинени, неизвинени/, нарушения и проблеми с учениците, както и за наложените им наказания;
14. Прави писмено мотивирано предложение до директора или до Педагогическия съвет за наказание на ученика по чл. 63, ал.1 след като писмено е уведомил родителя и дирекция „Социално подпомагане” за извършеното нарушение;
15. Да следи за реда и опазването на материалната база в класа. При повреди направени от учениците в класа съдейства за възстановяване на щетите от нарушителя или от целия клас;
16. Да води правилно и в определените срокове и съхранява задължителната учебна документация за класа – дневник, главна класна книга, книга за подлежащи, ученически книжки и т. н.;
17. Да предоставя на ученика срещу личен подпис, ученическата книжка и ученическата карта в началото на учебната година;
18. Да изготвя характеристика в края на всяка учебна година за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват, както положителните така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се изготвя в два екземпляра и се предоставя на родителя срещу подпис;
19. Да изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика при завършването му на основно образование, която е неразделна част от свидетелството за основно образование;
20. Да изготвя характеристика на ученика в случаите на преместване в друго училище;
21. Да предоставя своевременно исканите от ръководството статистически сведения и справки за класа;
22. Прави мотивирано писмено предложение пред Педагогическия съвет и директора на училището за награждаване на ученици от класа за постиженията им в образователно-възпитателния процес, национални и общински конкурси, състезания и олимпиади;
23. Организира извънкласната дейност на класа;