ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

чл. 16. Училището организира дневна форма на обучение. Училището може да организира и индивидуална и самостоятелна форма на обучение.
чл. 17. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми – то се организира за отделен ученик.
чл. 18. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8 и 16,30 часа в учебните дни.
чл. 19. /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.
/2/ Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни.
2. за даровити ученици както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
/3/ в случаите по ал.2 т.1. училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 часа седмично.
/4/ знанията и уменията на учениците по ал.2 т.1 се оценяват с текущи проверки, а на учениците по ал.2. т.2. – чрез изпити.
/5/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
чл. 20. /1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
/2/ Самостоятелната форма на обучение се организира за:
1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст.
2. лица, навършили 16-годишна възраст
/3/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се провеждат със заповед на директора на училището.
чл. 21. /1/ Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището.
/2/ Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:
1. от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;
2. за промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.
чл. 22. Завършването на клас и степен на образование се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.