Начало > Програми и проекти > Проекти > Фондация „Астика“ Бургас – Проект BG05M2OP001-3.017-0050 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда

Описание на проекта…