УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
чл. 74. Орган за управление на училището е директора.
чл. 75. /1/ Директорът като орган за управление на училището:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;
3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
6. сключва и прекратява трудови договори с помощник директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на КТ;
7. обявява свободните места в бюрата по труда и в РИО на МОМН в тридневен срок от овакантяването им;
8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП, ППЗНП и с този правилник;
9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;
10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището;
11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушение по чл.47 и чл.48 от ЗНП;
12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училище.
14. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати
/2/ Директорът на училището е председател на ПдС и осигурява изпълнение на решението му.
/3/ Административните актове на директора на училището могат да се отменят от РИО на МОН.
чл. 76. /1/ Длъжността “директор” на училището се заема въз основа на конкурс при условията и реда, определени в КТ и чл.37 от ЗНП.
/2/ При отсъствие на директора за срок по-голям от 30 календарни дни началникът на ИО на МОН сключва договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.
/3/ При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.
чл. 77. Помощник директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.
чл. 78. /1/ Педагогическия съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка учебна година;
2. приема правилника за дейността на училището;
1. приема училищния учебен план;
2. избира формите на обучение;
3. обсъжда и взема решение по резултатите от обучението;
4. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;
5. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение
6. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “ преместване в друго училище до края на учебната година”;
7. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
8. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището;
9. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родителите на учениците от училището;
чл. 79. /1/ Педагогическия съвет включва в състава си помощник директора, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.
/2/ В състава на ПдС се включва и медицинското лице, което обслужва училището и председателя на УС на настоятелство „Светлина”.
чл. 80. /1/ Педагогическия съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.
/2/ Решенията се примат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.
/3/ Решенията на ПдС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство, 2/3 от гласовете на присъстващите, или от началника на ИО на МОМН.
/4/ За всяко заседание на ПдС се води протокол.