ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Родители

                                                    РОДИТЕЛИ
 
           чл. 73. /1/ Училището осъществява процес на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
                        /2/ Родителите имат следните права:
                     1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
                    2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
                   3. да участват в родителските срещи;
                   4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
                  5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
                 6. да участват в училищното настоятелство;
                 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.
                    /3/ Родителите имат следните задължения:
                1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
                2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика и в началото на всяка учебна година;
                3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
               4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
              5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.
 6.  да осигурят всички необходими учебни помагала и учебни пособия на ученика за неговото пълноценно участие в процеса на обучение;
 

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina