ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Организиране на учебния ден

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:
 • влизането и излизането на ученици от сградата за учебни занятия става през централния южен вход след представяне на ученическа книжка или ученическа карта на охраната на училището;
• дежурните учители идват в училище 15 минути преди започване на учебните занятия и отговарят за реда в училището, културата на поведение на учениците по коридорите, не допускат движение извън класните стаи след биене на първия звънец;
• главният дежурен организира работата на екипите, като разпределя задълженията им и ги контролира;
• дежурният екип проверява състоянието на учебните стаи, дава информация на учениците за отсъстващи учители, отбелязва в специална тетрадка нарушенията или препоръките;
• учениците влизат в учебната стая след биене на първия звънец, подготвят се за час, а дежурните ученици в клас почистват черната дъска, подготвят уреди, карти и други, проветряват стаята и я предават в чист вид след приключване на часа;
• учениците поддържат чистотата на своето работно място, озеленяването на класните стаи, училището и двора, в края на учебната година под ръководството на класния ръководител се извършва козметичен ремонт на стаята и мебелите в нея;
• за реда, тишината, хигиената и недопущане на външни лица на коридорите по време на час отговаря обслужващия персонал на съответния етаж и охраната;
• при замърсяване или увреждане на коридора по време на междучасие дежурните учители за деня носят административна и финансова отговорност, а за замърсяване и щети в класните стаи - всички учители, които са разпределени да работят в тях; тези задължения се вписват и в заповед на директора с посочени стаи, дни и имената на учителите съобразно учебната програма.
• учениците посещават училище спретнато облечени. В часовете по физическо възпитание и спорт се влиза само със спортен екип и гуменки, предназначени само за часовете по физическо възпитание;
• пресичането на улиците става изключително внимателно, при спазване правилата за улично движение; • влизането в кабинетите по информатика става само в присъствие на преподавател;
• при замърсяване на училището с хартии, отпадъци, слънчоглед и др., ученикът почиства замърсеното;
• при съзнателно увреждане на имущество и МТБ ученикът възстановява щетите;
• учениците поддържат чистота на своето работно място, озеленяването на класните стаи, училището и двора, а дежурните ученици в клас почистват бялата дъска, подготвят уреди, карти и др., проверяват стаята и я предават в чист вид след приключването на часовете. 

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina